Πολιτική επιστροφών

Η πολιτική επιστροφών της εταιρίας περιγράφεται στα άρθρα 10-13 των όρων χρήσης. Για να δείτε τους συνολικούς όρους χρήσης μας μπορείτε, να επισκεφθείτε τη σελίδα των όρων χρήσης εδώ.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του Πράγματος, ο Πελάτης διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να προβάλει κάποια αιτιολογία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και έγγραφη. Ο Πελάτης συμπληρώνει το ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και εγχαρτωμένο μέσα στην συσκευασία της παραγγελίας και το αποστέλλει στην Επιχείρηση μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας είτε μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης Η Επιχείρηση μας θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης, στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις.

Η υπαναχώρηση κατά τα παραπάνω δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας για τα οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις (βλ. παρακάτω υπό 12).

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην ακριβή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (“as new”), δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα δε τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν το προϊόν.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς από το πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν.

Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλει στην Επιχείρηση μας το ποσό που δαπάνησε η Επιχείρηση μας για την αποστολή του προϊόντος, εκτός και αν ο Πελάτης μας ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο Πελάτης μας επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα επιστροφής του πράγματος στην Επιχείρηση μας, η οποία (επιστροφή) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω Εταιρίας Ταχυμεταφορών είτε με μεταφορά του πράγματος στην έδρα μας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το πράγμα μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση της δήλωσης του περί υπαναχώρησης στην Επιχείρηση μας κατά τα στο υπό στοιχείο 1 αναφερόμενα. Αρκεί και η αποστολή του πράγματος προς την Επιχείρηση μας στην ως άνω προθεσμία.

Η Επιχείρηση μας υποχρεούται και δεσμεύεται προς τούτο να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε τίμημα που εισέπραξε για την συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ της Επιχείρησης μας και του Πελάτη κάποιος άλλος διακανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιστραφεί το προϊόν και τα συνοδευτικά του έγγραφα κατά τα ανωτέρω.

Ειδικά για την περίπτωση πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση μας υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, η Επιχείρηση μας, δεν δύναται να πράξει κάτι άλλο και δεν ευθύνεται για κάτι άλλο, καθώς η ακύρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από την Τράπεζα ως εκδότρια της πιστωτικής κάρτας, δυνάμει και βάσει των ειδικότερων όρων της τραπεζικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη.

Η Επιχείρηση μας δηλώνει ρητά και σύμφωνα με το Νόμο ότι δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το ή τα πράγμα/πράγματα ή μέχρις ότου ο Πελάτης μας, μας  παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε το πράγμα πίσω.

Σε περίπτωση που κάποιο πράγμα συνοδεύεται με δώρο, τότε κατόπιν άσκησης της δήλωσης υπαναχώρησης, το δώρο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το Πράγμα.

11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 3ιβ ν. 2251/1994

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. στην περίπτωση παραγγελίας μάσκας προστασίας για λόγους υγιεινής, καθώς οι μάσκες παραδίδονται στον πελάτη σφραγισμένες και έτοιμες προς χρήση.

Β. Στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο πελάτης.

Γ. Στην περίπτωση αγοράς υφάσματος ή ειδών ραπτικής που πωλούνται με τιμή σε ευρώ ανά μήκος προϊόντος κατόπιν ζήτησης του καταναλωτή και όχι σαν εξατομικευμένα τεμάχια. Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει αφενός στην περίπτωση παραγγελίας ρεταλιών, ήτοι έτοιμων κομματιών υφάσματος, τα οποία πωλούνται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαστάσεις, αφετέρου στην περίπτωση πώλησης ολόκληρου του ρολού του υφάσματος, τα οποία φυσικά μπορούν να επιστραφούν κατά τα προαναφερθέντα.

12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που το πράγμα εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο πελάτης έχει βάσει Νόμου (αστικός Κώδικας, άρθρο 540) τα εξής δικαιώματα διαζευκτικά:

Συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η Επιχείρηση μας οφείλει να πραγματοποιήσει την διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τον Πελάτη και την Επιχείρηση μας, ώστε να εκλείψει η πιθανότητα διενέξεων και αμφισβητήσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Αστικός Κώδικας και όλες οι σχετικές διατάξεις του.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Επιχείρηση μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είτε μέσω mail, είτε μέσω φαξ ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο.

Επιπλέον τούτου, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση μας με δικούς της συμβούλους και ειδικούς θα εξετάζει το προϊόν για το οποίο ο Πελάτης έχει παραπονεθεί για την ύπαρξη ελαττώματος ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

Ειδική μνεία γίνεται αναφορικά στα υφάσματα που πωλούνται με τιμή ανά μήκος, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι υφίσταται πραγματικό ελάττωμα εάν το ύφασμα δεν είναι κομμένο σε ευθεία γραμμή εφόσον φυσικά περιλαμβάνεται στο αποσταλθέν προϊόν το σύνολο του παραγγελθέντος από τον καταναλωτή μήκος / εμβαδόν υφάσματος.

13. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που από σφάλμα ακολουθήσει αποστολή προϊόντων σε Πελάτη μας χωρίς αυτός να έχει παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα, τότε ο τελευταίος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιήσει σχετικά την Επιχείρηση μας ώστε να αναφέρει τα σφάλμα και να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων αυτών με δαπάνες και έξοδα της Επιχείρησης μας. Σε καμία περίπτωση η ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων αυτών ή η παράλειψη ενημέρωσης της Επιχείρησης για το σφάλμα, δεν ισχύει ως αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων. Ο Πελάτης ή Τρίτος υποχρεούται σε περίπτωση που η Επιχείρηση μας ζητήσει πίσω τα προϊόντα της, να της τα επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών. Η Επιχείρηση μας θα τον ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής κατά την οποία καμία επιβάρυνση για τον ίδιο δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, τότε η Επιχείρηση μας θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα επιθυμώντας την απόκτηση αυτών και δικαιούται να αξιώσει το τίμημα με κάθε νόμιμο τρόπο, τίμημα το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Πελάτης ως τίμημα αγοράς του προϊόντος που κράτησε.